Informácie o nákupe

Obchodné a reklamačné podmienky

Adresa Orgánu dozoru internetového obchodu sleepcentrumbb.sk

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru 
bb@soi.sk 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  
fax č. 048/412 46 93

Objednávka

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Sleep Centrum BB  s.r.o., so sídlom Zvolenská 30/A 97405 Banská Bystrica , IČO: 46669965, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel Sro, vložka 21809 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. 
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) vlastnou dopravou
  b) dopravou predávajúceho (xx EUR/km)
  c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti XYZ Expres, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.
  d) cez Slovenskú poštu (xx EUR pri objednávke do xx EUR, pri objednávke nad xx EUR sa poštovné neúčtuje)
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
 5. a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Reklamácia

Závada v rámci záruky

1. Ohlásenie reklamácie

Reklamáciu ohlásite vyplnením jednoduchého formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.

2. Zaslanie tovaru na našu adresu

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie, zašlite tovar na adresu:

SLEEP CENTRUM BB S.R.O.
Zvolenská cesta 30/A
Banská Bystrica – Radvaň Park
0917 775 011

Kto platí dopravu?

V prípade, ak Vaša reklamácia bola uznaná ako oprávnená, máte právo na úhradu najnižších nevyhnutne vynaložených prepravných nákladov na dopravu tovaru k reklamácii. Pre tento prípad je však nutné doložiť daňový doklad za prepravu tovaru na reklamáciu.

Doručovanie tovaru na reklamáciu

Pri zasielaní reklamácie prepravnou službou tovar starostlivo zabaľte.

Tovar určený na reklamáciu neodporúčame zasielať poštou.

Za prípadné poškodenie alebo stratu počas prepravy spoločnosť SLEEP CENTRUM BB nenesie zodpovednosť.

Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať.

Reklamovaný tovar prosím nenoste do nášho reklamačného strediska osobne! Tovar donesený do nášho reklamačného strediska osobne nedokážeme prijať a reklamáciu takýmto spôsobom nie je možné vybaviť!

Zákazník je povinný tovar zaslať naspäť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nás oboznámil so svojim zámerom uplatniť si reklamáciu.

Kedy a ako bude reklamácia vybavená

K reklamácii vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru u nás, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

Reklamovaný tovar sa po prijatí prepravuje do autorizovaného servisu, kde prebehne diagnostika, oprava alebo výmena (v závislosti od povahy závady reklamovaného tovaru).

Ak nebolo dohodnuté inak, posielame opravený alebo vymenený tovar späť na vašu adresu alebo na adresu prevádzky, v ktorej bola reklamácia podaná. O priebehu reklamácie sa môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom nášho reklamačného strediska.

Poškodenie počas prepravy

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou prostredníctvom online formulára nižšie na tejto stránke.

Kvôli úspešnému vyriešeniu Vašej reklamácie nám prosím pošlite fotodokumentáciu poškodeného tovaru, prepravného obalu aj prepravného štítku zásielky.

Ak je ďalší bezchybný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zabezpečíme vyzdvihnutie reklamoveného tovaru a bezodkladnú výmenu a prepravu ku Vám alebo nájdeme spoločné riešenie ku Vašej spokojnosti.

Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus. Náklady na obojstrannú dopravu hradí Sleep Centrum. Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Reklamovaný tovar nenoste, prosím, na našu predajňu osobne! Tovar donesený do našej predajne osobne nedokážeme prijať a spracovať!

Prišla nekompletná zásielka

Ak pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru) zistíte, že zásielka neobsahuje všetky objednané položky, skontrolujte, či sa tieto položky nachádzajú na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Chýbajúce položky, chýbajúcu časť, či viacero častí tovaru alebo chýbajúci užívateľský manuál, bez zbytočných odkladov nahláste jednoducho pomocou online formulára nižšie.

Zásielka obsahuje iný, než objednaný tovar

Ak zistíte pri prvom rozbalení (najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru), že zásielka obsahuje iný, než objednaný tovar, porovnajte obsah zásielky s položkami na faktúre, ktorá vám bola zaslaná e-mailom. Nezrovnalosti bez zbytočných odkladov nahláste jednoducho prostredníctvom online formulára nižšie.

Po preverení udalostí zaistíme na naše náklady bezodkladnú nápravu.

Reklamovaný tovar nenoste, prosím, na našu predajňu osobne! Tovar donesený na našu predajňu osobne nedokážeme prijať a reklamáciu takýmto spôsobom nie je možné vybaviť!

Vrátenie tovaru do 14 dní

Vážený zákazník, tlačivo si môžete stiahnúť tu.

Tlačivo prosím priložte k objednávke.

Reklamačný formulár

  Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA, uplatňujú sa pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google. Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi pravidlami o ochrane súkromia.